Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ , гр.Козлодуй

Училището се намира в гр. Козлодуй, обл. Враца и е създадено през 1974 г. с цел подготовка на кадри със средно специално образование за нуждите на ядрената енергетика в България. През 2003 г. училището се преименува от Техникум по ядрена енергетика на Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов”. В гимазията работят квалифицирани преподаватели по общообразователни и специални предмети.
В ПГЯЕ ”Игор Курчатов” – гр. Козлодуй се обучават ученици в дневна и дуална форма на обучение по следните специалности:
1.Ядрена енергетика
2.Топлотехника- топлинна, клмитатична, вентилационна и хладилна
3.Управление на радиоактивни отпадъци
4.Компютърна техника и технологии
5.Електроенергетика.