Прием на ученици със СОП

Ученици със СОП, които завършват VII клас с удостоверение за завършен VІІ клас
Директорът на училището, в което горепосочените ученици завършват VII клас, съвместно с ресурсните специалисти и кариерните консултанти информират ученика за възможностите за насочване и оказват пълно съдействие на родителите да попълнят заявление за насочване на децата им за обучение в VIII клас за учебната 2021/2022 г. в срок от 5 май до 21 май 2021 г.
В същия срок по куриер, с препоръчано писмо или на място в сградата на РЦПППО – Враца, ул. Огоста № 4 се подават, следните документи:
1.Заявление с подредени не по-малко от три желания (Приложение №2), подписано от родител;
2.Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия.
3.Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика.
4.Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.
5.Копие от плана за подкрепа на ученика през настоящата учебна година.