Прием на ученици със хронични заболявания

Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.
В срок от 05.05.2021 г. до 21.05.2021 г. по куриер, с препоръчано писмо или на място в РУО- Враца се изпраща:  
 Заявление до председателя на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства с подредени желания (Приложение №1) – необходимо е да бъде попълнено и подписано.
 Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия. Медицинските документи на ученикът се представят за предварителен преглед и съгласуване при д-р Йоцка Йончева, лекар-педиатър- тел.0886617920, включен в комисията, с практика в ДКЦ 1 ет.1, каб. 109. Лекарят преглежда документите и отразява становището си в протокол (изпращат се копия на хартиен носител до Регионално управление на образованието – Враца с препоръчано писмо или по куриер). При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или по куриер, същите трябва да бъдат представени на място в РУО – Враца.
Насочването се извършва по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието.